×
خرید
modiriat
۳,۹۹۰ تومان

سنجش و ارزیابی اثربخشی آموزش¬های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

دانلود
رایگان

فایل رایگان وجدان کاری و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری و پیشینه به روز رسانی شده)

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

سلامت سازمانی با توانمندسازی (مبانی نظری و پیشینه پژوهش به روز رسانی شده)

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

مدیریت زمان و کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی ( مبانی نظری و پیشینه پژوهشی به روز شده)

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اختلال خواب پیترز بورگ ۱۹۸۰توسط بایسه وهمکاران

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کمال گرایی:هیل و همکارانش (۲۰۰۴)

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اضطراب وجودی توسط گود و گود۱۹۷۴

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان آیونگ و همکاران(۲۰۰۹)

خرید
۳,۹۹۹ تومان

پرسشنامه سازگاری فردی و اجتماعی کلارک و همکاران

خرید
۶,۷۰۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری و پرسشنامه مهارت حل مساله

خرید
۳,۹۵۰ تومان

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی : کالیفرنیا CPI (کلارک و همکاران ۱۹۵۳)

خرید
پرسشنامه علوم تربیتی
۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران(۲۰۰۲)

0