ادبیات و مبانی نظری تامین اجتماعی

فرمت فایل
word
حجم فایل
83kb
تعداد صفحات
52
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۴,۶۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

 

تامین اجتماعی ازسایرجنبه های رشدوتوسعه جدانیست وبرهمین اعتبار،پدیده ای است که بارشداقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.نظام تامین اجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمه ای،حمایت وامدادی است.امابابررسی ومطالعه تاریخی –اجتماعی کم وبیش روشن می شودکه درکشورهای مختلف،هرچندبرمیزان رشداقتصادی وصنعتی ،گسترش طبقه متوسط وقدرت گرفتن نهادهای مدنی افزوده شودوجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجاوبطورنسبی کاهش یافته وتوجه عمده به راهبردهای بیمه ای معطوف شده است نظام تامین اجتماعی به ساختاربیمه ای منبعث ازدیدگاهای نظری همچون نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه بهره وری ونظریه حاکمیت سیاسی است.اصولابین رشدوتوسعه اقتصادی ازطریق افزایش توان تولیدی وسیلستهای تامین اجتماعی هرکشوررابطه مستقیمی وجودداردبه قسمتی که برخی براین عقیده اندکه رشدوتوسعه اقتصادی بدون تعمیم وگسترش تامین اجتماعی به سختی تحقق پذیراست.این وابستگی دوجانبه ایجاب می نمایدکه مابین سیاستهای کلان اقتصادی ازیکسووسیاستهای تامین اجتماعی ازسوی دیگرهماهنگی پایدارومستمری ایجادگرددتابدین طریق باگسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیتهای بیشترتولیدی ونهایتاکارآیی وبازدهی اقتصادی فراهم گردد.سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای باپوشش درحدود۲۶میلیون نفربیمه شده اصلی وتبعی وجوددارد.(پناهی،۱۳۷۶،۲۱)

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.