مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش۶

فرمت فایل
word
حجم فایل
77kb
تعداد صفحات
29
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۵,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش۶

۲-۱-مقدمه.

۲-۲- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش..

۲-۳ – خصوصیات دانش..

۲-۴ – دسته بندی های دانش سازمانی.

۲- ۵ – چرخه حیات مدیریت دانش..

۲-۵-۱ – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش)

۲-۵-۲ -سازماندهی دانش ( اعتبار بخشی دانش)

۲-۵-۳- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش)

۲-۵-۴ -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش)

۲-۵-۵-  کاربرد دانش ( استفاده از دانش)

پیشینه پژوهش

مقدمه

 

ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬار از اﻧﻘﻼب ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی در آن زﻣﻴﻦ ﺑﻮد، و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ، داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻣﻨﻮرﻳﺎن، ۱۳۸۳، ص۳).

زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﻴﺢ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد چالش دﻳﮕﺮی اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﻮﻳﺎ و ﻧﻮآور ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، و ﺣﺘﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، و روزآمد کردن داﻧﺶ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

در عصر حاضر، ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ (داونپورت و پروساک،[۱]۱۹۹۸).

اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻗﺮن بیست و یکم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را درک ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ بیشتر است، و ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی، زﻳﺮﻛﻲ، ﻓﺮاﺳﺖ، و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻊ آن در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (کینگ و زیسمال،[۲] ۲۰۰۳).

داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود (هیت و هوسکیسن،[۳] ۲۰۰۵).

لذا با توجه به اهمیت دانش و مدیریت دانش در این بخش از فصل دوم به بررسی آن می پردازیم.

 

[۱] – Davenport&Prusak

[۲] – King&Zeithmal

[۳] -Hitt& Hoskisson

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.