کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی منبع کنترل،‌ میزان اضطراب،‌ بهزیستی روان شناختی با شکایات روان تنی

فرمت فایل
word
حجم فایل
114kb
تعداد صفحات
72
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه روانشناسی
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

 

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی منبع کنترل،‌ میزان اضطراب،‌ بهزیستی روان شناختی با شکایات روان تنی

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش… ۶

۱-۴-اهداف پژوهش… ۷

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۷

۱-۴-۲- اهداف جزیی.. ۷

۱-۵- فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۷

۱-۵-۲- فرضیه‌های جزیی.. ۷

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها واصطلاحات.. ۸

۱-۶-۱- تعاریف نظری واژه ها ۸

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها واصطلاحات.. ۹

 

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲-۱- قسمت اول: منبع کنترل، تاریخچه، مفاهیم، رویکردها ونظریات.. ۱۰

۲-۲-۲- نظریه‌های اسناد و منبع کنترل. ۱۱

۲-۲-۲-۱- نظریه منبع کنترل راتر. ۱۱

۲-۲-۲-۲- نظریه مدی وکوباسا ۱۲

۲-۲-۳- نظریه‌های اسناد. ۱۳

۲-۲-۳-۱- نظریه روانشناسی ساده‌هایدر. ۱۳

۲-۲-۳-۲-نظریه استنباط تطابقی جونز ودیویس… ۱۳

۲-۲-۳-۳- نظریه تغییر همگام هارولد کلی.. ۱۳

۲-۲-۳-۴- نظریۀ سه بعدی واینر. ۱۴

۲-۲-۴- متغییرهای همبسته با منبع کنترل. ۱۴

۲-۲-۴-۱- سلامت روانی وجسمانی.. ۱۴

۲-۲-۴-۲- سن و منبع کنترل. ۱۵

۲-۲-۴-۳- جنسیت ومنبع کنترل. ۱۶

۲-۲-۴-۴- تفاوتهای نژادی، اجتماعی،اقتصادی ومنبع کنترل. ۱۷

۲-۲-۴-۵- عزت نفس ومنبع کنترل. ۱۷

۲-۳- قسمت دوم: اضطراب، تاریخچه،مفاهیم-رویکردها ودرمان. ۱۷

۲-۳-۱- تاریخچه اضطراب.. ۱۷

۲-۳-۲- اضطراب.. ۱۸

۲-۳-۳- مفهوم اضطراب.. ۱۹

۲-۳-۴- انواع اضطراب.. ۱۹

۲-۳-۵- آسیب شناسی وموضع گیریهای نظری دربارۀ اضطراب.. ۲۰

۲-۳-۵-۱- تبیینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی.. ۲۰

۲-۳-۵-۲- تبیینهای روان پویشی.. ۲۰

۲-۳-۵-۳تبیینهای شناختی.. ۲۱

۲-۳-۵-۴- تبیینهای زیست شناختی.. ۲۱

۲-۳-۶- اضطراب، نگرانی درسالمندان. ۲۱

۲-۳-۷- درمان اختلالهای اضطرابی در اواخر زندگی.. ۲۲

۲-۴- قسمت سوم ،بهزیستی روان شناختی،تاریخچه،مفاهیم،نظریه ها ورویکردها ۲۲

۲-۴-۱- تعریف بهزیستی روان شناختی.. ۲۳

۲-۴-۲-بهزیستی روانشناختی وروانشناسی مثبت… ۲۵

۲-۴-۳- زیربنای فلسفی مطالعه بهزیستی روانشناختی.. ۲۶

۲-۴-۴- مفهوم سازی یک الگوی چند بعدی بهزیستی روانشناختی.. ۲۷

۲-۴-۵- الگوی بهزیستی روان شناختی ریف… ۲۸

۲-۴-۵-۱- خود مختاری.. ۲۸

۲-۴-۵-۲- تسلط بر محیط.. ۲۹

۲-۴-۵-۳- روابط مثبت با دیگران. ۲۹

۲-۴-۵-۴-هدف در زندگی.. ۲۹

۲-۴-۵-۵- رشدفردی.. ۲۹

۲-۴-۵-۶- پذیرش خود. ۲۹

۲-۴-۶- الگوی بهزیستی روان شناختی بار- اون. ۲۹

۲-۴-۷- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی.. ۳۰

۲-۴-۷-۱- شخصیت و بهزیستی روانشناختی.. ۳۲

۲-۴-۷-۲- مسائل فرهنگی وبهزیستی روانشناختی.. ۳۳

۲-۴-۷-۳- هویت وبهزیستی روانشناختی.. ۳۴

۲-۴-۷-۴- سلامت جسمی‌ و بهزیستی روانشناختی.. ۳۴

۲-۵- قسمت چهارم ، بازنشستگی، تاریخچه، مفاهیم وتعاریف، رویکردها ونظریات.. ۳۵

۲-۵-۱- تاریخچه بازنشستگی.. ۳۶

۲-۵-۲- تعاریف بازنشستگی.. ۳۶

۲-۵-۳-نظریات بازنشستگی.. ۳۷

۲-۵-۳-۱- نقش و ایفاء. ۳۷

۲-۵-۳- ۲- فعالیت وکار. ۳۷

۲-۵-۳-۳- مداومت واتصال. ۳۸

۲-۵-۳-۴- بحران. ۳۸

۲-۵-۴- رابطه بازنشستگی باسلامت روانی.. ۳۸

۲-۵-۵- رابطه بازنشستگی باسلامت جسمانی.. ۳۹

۲-۵-۶- رابطه بازنشستگی با عزت نفس… ۴۰

۲-۵-۷- رابطه بازنشستگی با جنس و سن.. ۴۰

۲-۶- قسمت پنجم، اختلالات روان تنی (عوامل روانشناختی مؤثر بر وضعیت طبی)، تاریخچه، مفاهیم، رویکردها ونظریات   ۴۱

۲-۶-۱- تاریخچه. ۴۲

۲-۶-۲- نظریه ها و رویکردهای روان تنی.. ۴۳

۲-۶-۲-۱- نظریه آلکساندر. ۴۳

۲-۶-۲-۲- رویکرد عصبی –فیزیولوژیکی،کنن وسلیه ۴۴

۲-۶-۲-۳- اختصاصی بودن عوامل هیجانی در اختلالات روان تنی.. ۴۵

۲-۶-۲-۴- طب کورتیکو ویسرال ۴۵

۲-۶-۲-۵- الگوی روان پویشی اختلالهای روان تنی.. ۴۵

۲-۶-۲-۶- الگوی زیست پزشکی اختلالهای روان تنی.. ۴۵

۲-۶-۲-۷- الگوهای رفتاری وشناختی اختلالهای روان تنی.. ۴۶

۲-۶-۳- عوامل مؤثر بر بیماریهای روان تنی.. ۴۶

۲-۶-۳-۱- اضطراب.. ۴۶

۲-۶-۳- ۲-عوامل تعیین کنندۀ اجتماعی –فرهنگی.. ۴۶

۲-۶-۳-۳- عوامل اجتماعی –اقتصادی.. ۴۷

۲-۶-۳-۴- سنخهای شخصیتی.. ۴۷

۲-۶-۳-۵- آمادگی وراثتی.. ۴۸

۲-۷- قسمت ششم، مروری بر تحقیقات ومطالعات انجام گرفته. ۴۸

۲-۷-۱- تحقیقات داخلی.. ۴۸

۲-۷-۲- تحقیقات خارج از کشور. ۵۰

۲-۸- خلاصه فصل.. ۵۲

فهرست منابع. ۸۵

 

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.