×
خرید
۶,۹۰۰ تومان

ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استرس ادراک شده

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تاب آوری

خرید
ايرانيان پژوهش
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی منبع کنترل،‌ میزان اضطراب،‌ بهزیستی روان شناختی با شکایات روان تنی

خرید
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهشی، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

خرید
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی ناگویی هیجانی و درون برون گرایی با رضایت زناشویی

خرید
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی

خرید
۱۲,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش و مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

خرید
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

خرید
۱۱,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش و مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

خرید
۱۱,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش رابطه شخصیت و اعتیاد

خرید
ايرانيان پژوهش
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت معنوی، فاصله روانشناختی و دلبستگی به والدین و همسالان

خرید
۸,۹۰۰ تومان

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی خود کنترلی،سبک های فرزند پروری و بهزیستی روانشناختی

0