×
خرید
modiriat
۳,۹۹۰ تومان

سنجش و ارزیابی اثربخشی آموزش¬های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

خرید
modiriat
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی اترخت (سهی، ۱۳۹۲).

خرید
modiriat
۲,۴۰۰ تومان

عنوان پرسشنامه: سنجش و ارزیابی اثربخشی آموزش¬های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

خرید
modiriat
۱,۹۹۹ تومان

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک) (عرب،۱۳۹۳ )

خرید
modiriat
۱,۹۹۰ تومان

پرسشنامه استاندارد وفاداری سازمانی

خرید
modiriat
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی مدیران براون و همکاران (۲۰۰۵؛ به نقل از اسماعیلی راد، ۱۳۹۲).

خرید
۳۳,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت مبتنی بروب

خرید
modiriat
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی میزان تاثیرعوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه دلبستگی شغلی پاتریک ۱۹۸۴

خرید
modiriat
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی در شرکت (بهرامی نژاد۱۳۸۸)

خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای گریگوری و همکاران (۱۹۹۰)

خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه فشار روانی اورسولا مارکهام (۱۹۹۲)

0