خرید
modiriat
۲,۴۰۰ تومان

عنوان پرسشنامه: سنجش و ارزیابی اثربخشی آموزش¬های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP