خرید
modiriat
۱,۹۹۹ تومان

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک) (عرب،۱۳۹۳ )