خرید
ايرانيان پژوهش
۵,۶۵۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری آشنایی با مفاهیم بنیادی فن آوری اطلاعات و ارتباطات.