خرید
۶,۵۹۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری ارزیابی عملکرد از مدل تحلیل پوششی داده­ها (DEA)