خرید
۵,۳۰۰ تومان

ادبیات مبانی نظری الگوریتم ژنتیک