خرید
modiriat
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی میزان تاثیرعوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال