خرید
modiriat
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی مدیران براون و همکاران (۲۰۰۵؛ به نقل از اسماعیلی راد، ۱۳۹۲).