خرید
۵,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و ادبیات ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر