خرید
۳,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها