خرید
۳,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی