خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهر( در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه) نوروزیان،۱۳۸۷