خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی تاثیرکارآفرینی روستایی(زهتابی،۱۳۹۰)