خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی (هافستد ۱۹۹۱)