خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰)