خرید
۱,۴۵۰ تومان

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و یانگ(۲۰۰۰):