خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی قنبری و همکاران ۱۳۹۳