خرید
ايرانيان پژوهش
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی گارنفسکای و کراجی (۲۰۰۳)