خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران(۱۹۹۹)