خرید
ايرانيان پژوهش
۱,۹۹۰ تومان

پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گروس و جان (۲۰۰۳)(ERQ)