خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی و شاه طلبی ۱۳۸۷