خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهانی و همکاران (۱۳۹۱)،