خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه سنجش رفتارهای سیاسی و عقلائی در تصمیم‌گیری استراتژیک (دین و شارفمن )