خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی(فاطمی،۱۳۹۲)