خرید
۱,۴۵۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل گوفیو جونز (۱۹۹۶)