خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (۲۰۰۵)