خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش کارکنان درباره تغییر در خدمات کتابخانه(دانهامون و همکاران، ۱۹۸۹)