خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (۲۰۰۷)