خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسش نامه سرمایه انسانی پیکه و همکاران (۲۰۰۲)