خرید
modiriat
۱,۹۰۰ تومان

۱-۱-۱- پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و ما¬یر (۱۹۹۱)